Komunitní prostor Smíchov je multifunkční prostor otevírající se veřejnosti pro kulturní, společenské či vzdělávací aktivity, jako platforma pro sousedský život. 

Vytváří prostor k setkávání, spolupráci a sdílení s lidmi v blízkém okolí, napříč věkovým i sociálním bublinám. 

zve rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, seniory a příslušníky etnických menšin včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů v naší oblasti.

Naše filozofie

Náplň KPS dělíme do tří kategorií, tj. tří oblastí života člověka: Dech – Příběh – Čin. Myšlenka má návaznost na Komenského teologii jednoho potřebného – unum necessarium. Spolu s Ámosem nás zajímá ‚‚Co má člověk skutečně vědět, aby dobře žil i umřel”.

dech

/propojující člověka s jeho hlubinou: sebepoznávací dílny, terapie a prostor ke ztišení/

Symbolizuje návrat k podstatě člověka a reprezentuje vše, co námi hýbe, z čeho vyrůstá fascinace a tvořivost, co je pro nás podstatné, z čeho čerpáme sílu k naději, odvaze a lásce.

Je to prostor pro ztišení a hledání, prostor pro sebe. Soustředíme se na meditaci, práci s tělem, dechem a hlasem. Pohybové, taneční a expresivní terapie, hudební dílny, performativní sebe-poznávací výstupy nebo třeba bohoslužby s prvky současného umění. 

příběh

/schopnost orientace a nacházení smyslu v labyrintu světa a vlastního života: vzdělávací, kultivační a tvůrčí aktivity/

Symbolizuje propojování naší hlubinné zkušenosti do smysluplného celku, který pro sebe vnímáme jako jeden ucelený příběh. Reprezentuje schopnost orientace a nacházení celistvého obrazu v labyrintu světa a vlastního života. 

Připravujeme přednáškové cykly a setkání, aktivity vzdělávající, kultivující a tvůrčí. Chceme slyšet a naslouchat, setkávat se a tříbit své názory, učit se novým věcem. Chceme vyprávět, sdílet a orientovat se ve svých životech.

čin

/protavení porozumění v moudrost schopnou konat: dílny, řemeslo, poradna a praktická pomoc/

Symbolizuje protavení nabytého porozumění v moudrost, s jejíž pomocí můžeme tvořit a konat. Čin, jež v sobě spojuje pochopení sebe sama, kontextu světa a kontextu vztahů, do kterých jsme vetkáni. Znamená přesah našeho soukromého života do veřejné sféry.

Soustředíme se na zranitelné skupiny v našem okolí a chceme je vtahovat do aktivního občanského života. Snažíme se sdružovat se sousedy ke sdílení a vzájemné výpomoci. Chceme pomáhat prakticky, chceme konat. Spolupracovat s ostatními. Zakládáme komunitní zahradu, včelstva a komunitní dílnu. Poskytujeme finanční a právní poradenství, plánujeme potravinovou pomoc. Jsme součástí místní platformy sousedění.

Navazujeme na...

historii našeho sídla, smíchovského sboru Českobratrské církve evangelické, které už za první republiky sloužilo jako kulturní centrum  s touhou kultivovat své okolí například provozem divadla, kina i knihovny.

Základní kámen Evangelického kostela na Smíchově byl položen 5. října 1930 a o jeho stavbě bylo rozhodnuto roku 1927 na základě nárůstu členů sboru v rámci tzv. ‚‚přestupového hnutí‘‘, kterému dosavadní prostory přestávaly stačit. Od svého vzniku se nejprve komunita, původně tvořena jen pár vzdělanci, scházela ve školní kapli nynějšího gymnázia Na Zatlance.
Sbor na sebe s novými prostory přijal i odpovědnost vůči okolní komunitě a rozhodl se ubírat směrem vzdělávání a kultivace člověka. Tak se v kostele začalo provozovat divadlo, knihovna, a dokonce kino, které v ’30 letech promítalo německou a ruskou avantgardu.

V období protektorátu se z evangelické mládeže na Smíchově začala formovat odbojová skupina ‚‚Předvoj‘‘ a v poválečné době se kostel stal duchovním domovem Milady Horákové spolu s dalšími, kteří více nebo méně trpěli pozdější perzekucí.
Po uplynutí období minulého režimu následovala nutná rekonstrukce a postupné obnovování života prostor. V posledních letech se kostel stal místem pro různé umělecké experimenty a vystoupení, od roku 2014 sídlí v budově společnost Animation People. Na politickou činnost sbor navázal právní poradnou pro aktivisty bojující za klimatickou změnu Extincion Rebellion a po nějakou dobu také poskytoval místo pro porady týmu Milionu Chvilek pro demokracii.

Evangelický sbor se podílel také na vzniku neformální platformy ‚‚Sousedění‘‘, která propojuje aktivity dalších organizací sídlících v blízkém okolí – ZŠ Santoška, Gymnázium Na Zatlance, Městská knihovna, Člověk v tísni, Sananim – a sama provozuje několik charitativních projektů.

I tak se však nepodařilo obnovit míru využívání v době vzniku, a proto dospěl evangelický sbor posléze k rozhodnutí navázat na svou minulosti založením komunitního prostoru.

Proběhla veřejná architektonická soutěž, na základě které byl vypracován plán potřebné přestavby, jenž se již nyní blíží svému cíli, a pro projekt jsme získali podporu Evropských investičních a strukturálních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR společně s MČ Praha 5, DaRP a Nadací Via.

Oficiálně byl provoz KPS zahájen slavnostní kolaudací 23. 4. 2022 a stále se formujeme.

 

Komplexní metodika a evaluace projektu Vznik a provoz Komunitního centra ČCE Smíchov, reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001851